من یک پاسدارم کلیپی از درد دل های یک پاسدار (ساخت خودم نیست)

روایت رنج های یک پاسدار از پیمان سقیفه تا قطعنامه 598 ، از عاشورای 61 تا عاشورای 88

لینک دانلود